ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ GreatCOOL การเชื่อมต่อประสบการณ์ใหม่ทางธุรกิจ ครั้งสำคัญ

ในรอบ 14 ปี ของเรา เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคการตลาด

3.0 จากการติดตามข้อมูลการตลาดและงาน research ต่างๆ จากองค์กรชั้นนำมากมาย 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง

จากทีมการตลาดของเราทำให้พบว่าธุรกิจมีเดีย และโฆษณากำลังถูก Challenge 

จากนวัตกรรม ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลก จนทำให้พฤติกรรมการรับสื่อของ ผู้บริโภคในวันนี้เปลี่ยนไป

และงานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการโฆษณาผ่านสื่อ traditional นั้นลดลง

ในแง่การสร้างแรงจูงใจ และความน่าเชื่อถือ แต่สื่อออนไลน์และ social media กลับมีบทบาท

ในการสร้าง influencer ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจและเชื่อถือมากกว่า

 

      สิ่งเหล่านี้ทำให้เราในฐานะผู้นำธุรกิจสื่อวิทยุ ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ของโลกและก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของความเป็น Traditional Media พร้อมกับสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ จากประสบการณ์ของเราเองขึ้นมาแทนที่ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบเดิมๆ ที่เริ่มล้าสมัย

 

      และนี่คือ กลยุทธ์ที่เราเรียกว่า EMOSPERIENCE ซึ่งมาจาก 

emotion + experience นั่นคือการสร้างอารมณ์การณ์ หรือ ประสบการณ์และอารมณ์ร่วม

ของผู้บริโภคกับแบรนด์ เพื่อสร้างความเชื่อถือและเลื่อมใสในแบรนด์จนกลายเป็นสาวกของเรา

ผ่านเครื่องมือ สำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ คือการสร้างการ engage กับผู้บริโภคแบบ 360 องศา

ที่ครอบคลุม ทุกไลฟ์สไตล์ และทุกช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเพื่อเชื่อมโยงประสบกาณ์

และอารมณ์ ร่วมกับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

ของโฆษณาที่ถูกสื่อสารผ่านแบรนด์ของเรา